Tại sao phải xin giấy phép xây dựng khi xây nhà ở

Mục đích của việc cấp giấy phép xây dựng

Tạo điéu kiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân (dưới đây gọi chung là chủ đầu tư) thực hiện xây dụng các công trình nhanh chóng, thuận tiện;

Đám báo quán lý việc xây dựng theo quy hoạch và việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường, bảo tồn các di tích lịch sứ. vãn hoá và các công trình kiến trúc có giá trị; phát triển kiến trúc mới, hiện đại, dậm đà bán sắc dân tộc và sứ dụng hiệu quá đất đai xây dựng cồng trình;

Làm cãn cứ để giám sát thi công, xử lý các vi phạm vế trật tự xây dựng, lập hồ sơ hoàn công và đăng ký sớ hữu hoặc sử dụng công trình.

Quy định về các trường hợp không phải xin giấy phép xây dựng cóng trình

Tất cả các công trình trước khi khới công xây dựng công trình chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ trường hợp xây dựng các công trình sau đây

–    Công trình thuộc bí mật Nhà nước, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm phục vụ xây dựng công trình chính

–    Công trình xây dựng theo tuyến không đi qua đô thị nhưng phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

–    Công trình xây dựng thuộc dự án khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nhà ở có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

–    Các công trình sửa chữa, cải tạo, lắp đặt thiết bị bên trong không làm thay đổi kiến trúc, kết cấu chịu lực và an toàn của công trình

–     Công trình hạ tầng kỹ thuật quy mô nhỏ thuộc các xã vùng sâu, vùng xa

–    Nhà ở riêng lẻ tại vùng sâu, vùng xa không thuộc đô thị, không thuộc điểm dân cư tập trung; nhà ở riêng lẻ tại các điểm dân cư nồng thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt.

Việc xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trong vùng đã công bố quy hoạch xây dựng được duyệt nhưng chưa thực hiện thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng tạm có thời hạn theo thời hạn thực hiện quy hoạch.